หน้าเว็บ

การประกันสังคมคืออะไร

การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่มรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีเงินทดแทนการขาดรายได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น